Seniespiedumi un manuskripti Liepājā

22. October, 2010, autors: Ināra Buce 

4. oktobra rītā mēs – divas Reto grāmatu un rokrakstu darbinieces – iebraucām Liepājā, lai apzinātu seniespiedumus „Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogam” un novērtētu Liepājas Trīsvienības baznīcas arhīva seniespiedumus un manuskriptus.

Liepājas Trīsvienības baznīcas arhīva apskate un novērtēšana

Baznīcā mūs laipni sagaidīja dekāns Pēteris Kalks un aizveda uz telpu, kur glabājas arhīvs.

No Latvijas seniespiedumiem šeit bija tikai dažas Kurzemes un Vidzemes vācu baznīcas dziesmu grāmatas (1778-1820), kas ir atrodamas arī vairākās citās Latvijas krātuvēs. Rokrakstu kolekcijā vecākais materiāls ir 1734-1742 rīkotās mēnešu loterijas izpirkto ložu reģistrs, kas atspoguļo līdzekļu vākšanu baznīcas celtniecībai. Lielais vairums materiālu ir baznīcas funkciju veikšanai veidotie rokraksti (draudzes locekļu reģistri, kases grāmatas, baznīcas revīzijas protokoli, baznīcas padomes sēžu protokoli, mācītāju piezīmes, sarakste ar baznīcas virsvaldi u.c.) ar hronoloģisko aptvērumu no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 30. gadiem. Apjomīgu rokrakstu kopu veido baznīcai kādreiz piederošajā ēkā ”Betānija” 20. gs. 1. desmitgadē izveidotās privātās ārstniecības iestādes manuskripti: pacientu slimības vēstures un reģistri. Iespējams, ka Igaunijas pētniekiem liktos interesanta 1901. gadā Liepājā dibinātās igauņu luterāņu draudzes metriku grāmata (1901-1903). Vairākas rokrakstu vienības – Liepājas Celtniecības uzņēmuma kvītis (1942), Liepājas Ādu fabrikas pavadzīmes (1944) arhīvā ir nonākušas nejauši un ir mazvērtīgas. Visumā baznīcas arhīva materiāliem ir lokāls raksturs.

Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un Liepājas muzejā glabāto eksemplāru iekļaušana „Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogā”

Liepājas muzeja Vecbibliotēkas grāmatu skapis

Pavisam de visu tika apskatīti un kopkatalogā iekļauti vairāki simti seniespiedumu eksemplāru. Fiksējot proveniences, tika iegūtas ziņas par trim nozīmīgiem privātiem grāmatu krājumiem: mācītāja Ā. F. J. Preisa (1762-1832), ierēdņa F. A. K. Kleinenberga (1797-1858) un R. J. Laurenca, kura personība vēl skaidrojama. Aprakstot līdz šim vēl neatrastos izdevumus, tika sastādīti 32 jauni bibliogrāfiski apraksti. Šie izdevumi kā vienīgie zināmie Latvijā būtu digitalizējami. Īpašu uzmanību pelna LB glabātais konvolūts ar 17. gs. 2. puses iespiedumiem: veltījumi Kurzemes hercogiem un privātpersonām, Rīgas liceja darbības materiāli. Konvolūts būtu restaurējams (drūpošs papīrs, pelējuma pazīmes). No jaunatrastajiem izdevumiem daudzi veltīti Liepājas saimnieciskajai un garīgajai dzīvei. Atradās arī līdz šim neredzēti nozīmīgi valodniecības sacerējumi, klasiskās filoloģijas grāmatas.

Esam ļoti pateicīgas LCZB Starpbibliotēku abonementa vadītājai Tamārai Podiņai, viņa mūs apkalpoja arī ārpus bibliotēkas darba laika. LM darbinieki Uļa un Jānis Gintneri atļāva strādāt muzeja fondu glabātuvē pie plauktiem. Bez viņu atsaucības mēs darbu tik īsā laikā – sešās dienās – nebūtu varējušas paveikt.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Interesanti materiāli, Krājumi

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.